Soutěž

Vyhlášení soutěže

Plný text vyhlášení 6. ročníku soutěže naleznete ZDE.

Plný text vyhlášení 5. ročníku soutěže naleznete ZDE.

Plný text vyhlášení 4. ročníku soutěže naleznete ZDE.

Plný text vyhlášení 3. ročníku soutěže naleznete ZDE.

Plný text vyhlášení 2. ročníku soutěže naleznete ZDE

Plný text vyhlášení 1. ročníku soutěže naleznete ZDE.

-

Pravidla soutěže České asociace geomorfologů o nejlepší kvalifikační práci

Cílem soutěže je motivovat studenty k odborné práci, posílit propojení studentů a odborné geomorfologické komunity, propagovat výsledky práce studentů stejně jako posilovat identitu geomorfologické komunity jako takové.

Ceny jsou udíleny v následujících kategoriích:

A. Cena Františka Vitáska za nejlepší bakalářskou práci

B. Cena J. Moschelesové za nejlepší diplomovou práci

C. Cena Jiřího V. Daneše za nejlepší disertační práci

Hodnotícími kritérii jsou zejména:

(a) relevance tématu, (b) inovativnost přístupu k řešení tématu, (c) úroveň teoretických východisek a práce s odbornou literaturou, (d) úroveň metodologie a jasné prezentace metodických postupů, (e) kvalita řešení problému (logičnost, struktura, exaktnost, úplnost, jasnost projevu), (f) formální stránka práce – jazyková úroveň, grafická úroveň (správnost, názornost), (g) úroveň diskuse výsledků (ve smyslu základního i aplikovaného výzkumu), přínos pro rozvoj poznání a (h) mezioborové vazby.

-

Výsledky soutěže

Vítězem 5. ročníku soutěže se stal:

Jan Baťka: Analýza supraglaciálních jezer: případová studie z pohoří Cordillera Blanca, Peru (bakalářská práce)

Zpráva o výsledcích 5. ročníku cen České asociace geomorfologů za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce v oboru geomorfologie ZDE

 

Vítězi 4. ročníku soutěže se stali:

Olga Kluzová: Růstové odezvy smrků ztepilých na sesuvnou událost Girová 2010 (bakalářská práce)

Lenka Ondráčková: Podmínky transportu sedimentů v povodí Česné Opavy – analýza (dis)konektivity fluviálního systému (diplomová práce)

Václav Stacke: Holocenní vývoj údolních niv v předpolí Západních Beskyd (na příkladu řeky Bečvy) (doktorská disertační práce)

Zpráva o výsledcích 4. ročníku cen České asociace geomorfologů za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce v oboru geomorfologie ZDE krátká slideshow ZDE

 

Výsledky 3. ročníku soutěže:

V souladu se stanovami soutěže nebyly z důvodu nedostatečného počtu přihlášených prací otevřeny kategorie soutěže a vyhlašovány výsledky.

 

Vítězem 2. ročníku soutěže se stal:

Adam Emmer: Potenciální nebezpečnost vybraných morénami hrazených jezer v pohoří Cordillera Blanca, Peru (diplomová práce)

U vítězné práce A. Emmera byla vysoce hodnocena zejména aktuálnost tématu, inovativnost a vlastní přínos k řešení stanoveného problému.

Zpráva o výsledcích 2. ročníku cen České asociace geomorfologů za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce v oboru geomorfologie ZDE

 

Vítězi 1. ročníku soutěže se stali:

Michal Norbert: Foto-granulometrie vybraných svahových deformací Vnějších Západních Karpat (bakalářská práce)

Ján Babej: Biogeomorfologické mapování samovolně renaturalizovaného úseku Spojené Bečvy u Hustopečí nad Bečvou (diplomová práce)

Lukáš Krejčí: Struktura, dynamika a geomorfologické účinky dřevní hmoty v říčních korytech lesních vegetačních stupňů ČR (doktorská disertační práce)

Vítězné práce měly vynikajícím způsobem definován komplexní metodologický přístup k řešení aktuálních otázek a byly opřeny o rozsáhlé vlastní výsledky výzkumu, které byly prezentovány precizně a velmi dobře diskutovány vzhledem k současnému stavu poznání.

Zpráva o výsledcích 1. ročníku cen České asociace geomorfologů za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce v oboru geomorfologie ZDE

-