Soutěž

Vyhlášení soutěže

Plný text vyhlášení 9. ročníku soutěže naleznete ZDE.

Plný text vyhlášení 8. ročníku soutěže naleznete ZDE.

Plný text vyhlášení 7. ročníku soutěže naleznete ZDE.

Plný text vyhlášení 6. ročníku soutěže naleznete ZDE.

Plný text vyhlášení 5. ročníku soutěže naleznete ZDE.

Plný text vyhlášení 4. ročníku soutěže naleznete ZDE.

Plný text vyhlášení 3. ročníku soutěže naleznete ZDE.

Plný text vyhlášení 2. ročníku soutěže naleznete ZDE

Plný text vyhlášení 1. ročníku soutěže naleznete ZDE.

-

Pravidla soutěže České asociace geomorfologů o nejlepší kvalifikační práci

Cílem soutěže je motivovat studenty k odborné práci, posílit propojení studentů a odborné geomorfologické komunity, propagovat výsledky práce studentů stejně jako posilovat identitu geomorfologické komunity jako takové.

Ceny jsou udíleny v následujících kategoriích:

A. Cena Františka Vitáska za nejlepší bakalářskou práci

František Vitásek (1890 – 1973) byl významným fyzickým geografem  se zaměřením na geomorfologii. Působil jako profesor na univerzitách v Olomouci a v Brně a byl zakladatelem Kabinetu pro geomorfologii ČSAV v Brně - předchůdce Geografického ústavu ČSAV v Brně. Jeho třísvazkový Fyzický zeměpis patří ke stěžejním učebnicím, které ovlivnily několik generací geografů.

B. Cena J. Moschelesové za nejlepší diplomovou práci

Julie Moschelesová (1892 – 1956) byla všestrannou geografkou, která přednášela na Univerzitě Karlově v Praze. Svými studiemi nejen z území Československa, v nichž byla ovlivněna zvláště W. M. Davisem  a E. de Martonnem, zásadním způsobem přispěla zejména k rozvoji strukturní geomorfologie a metod denudační chronologie.

C. Cena Jiřího V. Daneše za nejlepší disertační práci

Jiří Viktor Daneš (1880 – 1928) byl jedním ze zakladatelů československé geomorfologické školy, který byl znám taktéž jako diplomat a cestovatel. Působil na pražské, později Karlově univerzitě v Praze. Do povědomí odborné komunity se zapsal zejména svými pracemi o geomorfologii krasových oblastí, ale taktéž studiemi z vulkanologie a glaciologie.

Hodnotícími kritérii jsou zejména:

(a) relevance tématu, (b) inovativnost přístupu k řešení tématu, (c) úroveň teoretických východisek a práce s odbornou literaturou, (d) úroveň metodologie a jasné prezentace metodických postupů, (e) kvalita řešení problému (logičnost, struktura, exaktnost, úplnost, jasnost projevu), (f) formální stránka práce – jazyková úroveň, grafická úroveň (správnost, názornost), (g) úroveň diskuse výsledků (ve smyslu základního i aplikovaného výzkumu), přínos pro rozvoj poznání a (h) mezioborové vazby.

-

Výsledky soutěže

Vítězi 7. ročníku soutěže se stali:

Radek Kučera: Využití metod elektrické odporové tomografie při vyhledávání podzemních prostor (bakalářská práce)

Ondřej Racek: Analýza náchylnosti území Česka ke vzniku svahových deformací (diplomová práce)

Zpráva o výsledcích 7. ročníku cen České asociace geomorfologů za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce v oboru geomorfologie ZDE

 

Vítězi 6. ročníku soutěže se stali:

Ivan Smažák: Zrnitostní analýza korytových sedimentů Velké Hanzlůvky (bakalářská práce)

Václav Duffek:Geofyzikální analýza vybraných kamenných moří na Šumavě(diplomová práce)

Adam Emmer: Dynamic of evolution and hazardousness of lakes in the Cordillera Blanca (Peru) (doktorksá disertační práce)

Zpráva o výsledcích 6. ročníku cen České asociace geomorfologů za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce v oboru geomorfologie ZDE

 

Vítězem 5. ročníku soutěže se stal:

Jan Baťka: Analýza supraglaciálních jezer: případová studie z pohoří Cordillera Blanca, Peru (bakalářská práce)

Zpráva o výsledcích 5. ročníku cen České asociace geomorfologů za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce v oboru geomorfologie ZDE

 

Vítězi 4. ročníku soutěže se stali:

Olga Kluzová: Růstové odezvy smrků ztepilých na sesuvnou událost Girová 2010 (bakalářská práce)

Lenka Ondráčková: Podmínky transportu sedimentů v povodí Česné Opavy – analýza (dis)konektivity fluviálního systému (diplomová práce)

Václav Stacke: Holocenní vývoj údolních niv v předpolí Západních Beskyd (na příkladu řeky Bečvy) (doktorská disertační práce)

Zpráva o výsledcích 4. ročníku cen České asociace geomorfologů za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce v oboru geomorfologie ZDE krátká slideshow ZDE

 

Výsledky 3. ročníku soutěže:

V souladu se stanovami soutěže nebyly z důvodu nedostatečného počtu přihlášených prací otevřeny kategorie soutěže a vyhlašovány výsledky.

 

Vítězem 2. ročníku soutěže se stal:

Adam Emmer: Potenciální nebezpečnost vybraných morénami hrazených jezer v pohoří Cordillera Blanca, Peru (diplomová práce)

U vítězné práce A. Emmera byla vysoce hodnocena zejména aktuálnost tématu, inovativnost a vlastní přínos k řešení stanoveného problému.

Zpráva o výsledcích 2. ročníku cen České asociace geomorfologů za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce v oboru geomorfologie ZDE

 

Vítězi 1. ročníku soutěže se stali:

Michal Norbert: Foto-granulometrie vybraných svahových deformací Vnějších Západních Karpat (bakalářská práce)

Ján Babej: Biogeomorfologické mapování samovolně renaturalizovaného úseku Spojené Bečvy u Hustopečí nad Bečvou (diplomová práce)

Lukáš Krejčí: Struktura, dynamika a geomorfologické účinky dřevní hmoty v říčních korytech lesních vegetačních stupňů ČR (doktorská disertační práce)

Vítězné práce měly vynikajícím způsobem definován komplexní metodologický přístup k řešení aktuálních otázek a byly opřeny o rozsáhlé vlastní výsledky výzkumu, které byly prezentovány precizně a velmi dobře diskutovány vzhledem k současnému stavu poznání.

Zpráva o výsledcích 1. ročníku cen České asociace geomorfologů za nejlepší vysokoškolské kvalifikační práce v oboru geomorfologie ZDE

-